Lægehusets historie gennem tiden

“Lægerne Lærkevej” kan føres tilbage til 1870, hvor læge Niels Georg Møller nedsatte sig som praktiserende læge med midlertidig konsultation i Søndergade 37, Otterup, medens huset på Nørregade 30 blev opført. Dr. Møller var som søn af ejeren af Østrupgaard næppe ubemidlet og købte en gård på matrikel nr. 8, hvis stuehus blev revet ned for at opføre den grå bygning, der kom til at fungere som lægekonsultation og -bolig fra 1871 til 1971.
I 1971 stod lægehuset på Lærkevej færdigt. Det blev opført af lægerne i byens to praksis, nemlig fra praksis i Nørregade 30: lægerne Hans Askegaard og Niels Faartoft og fra praksis Nørregade 7: lægerne Bent Black og Holger Steen Jensen.

I 2000 var begge praksis vokset i takt med befolkningstilvæksten i Otterup og omegn, så der var 6 faste læger i et lægehus bygget til 4 læger.
De to praksis enedes om at skilles, og lægerne Martin Munk, Erik Petersen og Janne Christensen flyttede til et nybygget lægehus på Banepladsen, medens lægerne Susanne Bader, Lene Brorsen-Riis og Poul Dalsgaard overtog lægehuset på Lærkevej.

Lægehuset udbygges i 2008 for at kunne rumme 5 læger, 4 sygeplejersker og 2 lægesekretærer, ligesom praksis konstant har tilknyttet 1-2 læger, der er under uddannelse til speciallæge i almen medicin.
I 2012 har 3 af de aktuelle kompagnoner gennemgået en del af deres uddannelse hos Lægerne Lærkevej.

Praksis har haft følgende indehavere:

Niels Georg Møller. Praktiserende læge i Otterup i 41 år (1870-1911).
Embedseksamen vinteren 1869, kandidat på Københavns Kommunehospital. Niels Georg Møller er faktisk den første læge der nedsætter sig i Otterup (Den Danske Lægestand, 6. udgave 1891).

Niels Georg Møller blev endnu efter 2. verdenskrig husket med megen respekt af de ældre patienter som “gamle Møller”, da han var myndig og efter tidens skik nok lidt barsk.

Skovfoged Niels Hansen, Lindeskoven, har fortalt, at han som tjenestekarl på en gård var sendt efter Doktor Møller og holdt  med sin hestevogn og ventede på doktorens gårdsplads sammen med flere andre i samme ærinde. Efter konsultationstiden kom “gamle Møller” ud i gården og så de forskellige køretøjer an, hvorpå han beordrede karlene til at køre til hver sit, nærmere angivne vejkryds. Der skulle de så vente, til han ankom med det forrige køretøj, siddende i sin agestol. Den blev af karlene flyttet over på den næste hestevogn, og turen gik videre. Niels Hansen mente, at doktor Møller udvalgte de bedste heste og vogne til de længste stræk på ruten. Mens karlene ventede ved vejkrydsene, måske i mange timer, var de fri for at arbejde hjemme på gården og kunne i stedet skære i træ eller lave andet hobbyarbejde eller blot sove.

Niels Georg Møller virkede i sin praksis frem til sin død i 1911. Praksis blev ført videre af hans søn Poul Oscar Møller.

Poul Oscar Møller drev praksis i Otterup i 6 år (1911-1917).
På egnen, endda mange år senere, blev han omtalt som “lille Møller” og han huskedes som en mild og hjælpsom huslæge. Han forlod Otterup for at blive læge ved Britisk Røde Kors krigsfangetransporter og senere skibslæge i DFDS og ØK, samt  praktiserende i Karise, Svindinge og i Hellerup.

Otto Schumacher købte praksis i 1917 og solgte den igen i 1923, hvorefter han nedsatte sig som læge i Odense. Han synes ikke at have sat sig nævneværdige spor på egnen.

Jørgen Willian Riising købte praksis i 1923 og var praktiserende læge i Otterup i 39 år (1923-1962).
Ham vil endnu mange mennesker på egnen huskes som en meget dygtig, omhyggelig, indfølende og derfor afholdt læge. I 1930 blev læge Riising valgt til medlem af bestyrelsen for Fyens Lægeforening, hvis formand han var fra 1936-1945, og i de følgende fem år fungerede han som medlem af hovedbestyrelsen for Den almindelige Danske Lægeforening. Læge Riising startede i 1935 Fyens Lægeforenings laboratorium for praktiserende læger. Han var endvidere medlem af diverse udvalg under Lægeforeningen, og har endvidere været medlem af Otterup sogneråd i enkelt periode. Han fungerende tillige som læge ved Mødrehjemmet Østruplund, Spædbørns- og Mødrehjemmet “Nislevgård” og Klintebjerg børnehjem. Han trak sig tilbage i 1962, dels fordi han selv ikke mere var så rask, og dels fordi Fru Riising (Signe Bartholdy) i mange år havde været syg. Efter at han i mange 23 år havde drevet praksis alene, inklusiv alle nattevagter, indgik han kompagniskab med læge Niels Faartoft.  

Niels Faartoft. Praktiserende læge i Otterup i 39 år (1946-1985).
Han boede med sin familie fra 1946-1962 bagved Nørregade 30, på Rokkedrejervej (i den tidligere køkkenhave) i en nybygget villa, som han i 1953 udvidede mod vest. Niels Faartoft “købte” sig ind i praksis ved at påtage sig alle nattevagter undtagen onsdag. På et tidspunkt i 1970-erne, hvor en af de yngre læger beklagede sig over 5 skiftet vagt, svarede Niels Faartoft “til dato har jeg haft vagt hver anden dag hele min tid som læge”. Og det selvom han ret hurtigt efter 2. verdenskrig indgik samarbejde med den ligeledes nynedsatte læge Holger Steen Jensen om at dele søndagsvagterne mellem sig. Det var længe før mobiltelefonernes tid, men heldigvis lå Otterup Central i Nørregade 36, hvorfra Fru Riber, som bestyrede centralen havde fint overblik over, hvis Niels Faartoft kørte på sygebesøg, og også havde en “vis indsigt” i, hvem der havde rekvireret besøg. Desuden kunne Fru Riber hjælpe Fru Faartoft med oplysninger om naboer med telefon, hvor Niels var på sygebesøg, hvis Fru Faartoft skulle omdirigere ham til hastebesøg.

En tidligere patient har bidraget med følgende historie om Niels Faartoft virke som lokal læge:
Som 3-årig boede jeg i 1955-56, en af de koldeste vintre i sidste århundrede, med min familie i Lumby-Taarup og Niels Faartoft var vores familielæge. Jeg havde en vinternat fået høj feber, og mine forældre ringede Faartoft op omkring midnat. Han ville tilse mig, men kunne ikke komme frem i bil, da vejene var føget helt til. Men han kom på ski, 8-10 km må det have været, kl. 02 om natten og konstaterede, at det var en eller anden banal børnesygdom. Vi var bare patienter hos ham som alle andre, uden særlige relationer.
Det må han gerne blive husket for.
(Denne lille historie modtaget i juli 2018 på mail af tidligere patient).

Efterhånden som Otterup voksede, blev der også brug for flere læger, og da Bent Black og Hans Askegaard kom til i 60érne, blev der mulighed for at dele weekendvagterne mellem fire personer. Selvom arbejdsbyrden var stor, deltog Niels Faartoft i meget Lægeforeningsarbejde, hvor han var aktiv enten som menigt medlem eller som formand for et væld af udvalg i Den almindelige Danske Lægeforening. Undervisning af Barneplejersker på Spædbørns og Mødrehjemmet “Nislevgaard” blev der også tid til. Niels har fortalt at han fra 1946 til 1974 har bistået som læge ved over 1600 fødsler.
I 1980 blev Niels Faartoft tildelt en af lægestandens fornemmeste priser, Carlsbergs Mindelegat, et rejselegat, der dengang var på 10.000 kr. og som gives til en læge, der i “særlig grad har gjort sig fortjent gennem sin praktiske lægegerning, og ved sin ethos og personlighed står som et mønster for sine kolleger”.

I 1962 afløses doktor Riising af Hans Askegaard. Praktiserende læge i Otterup i 18 år (1962-1980).
Hans Askegaard var blandt andet skolelæge ved Otterup Realskole. Niels Faartoft og Hans Askegaard optog som tredjemand i kompagniskabet læge Poul Dalsgaard. Med henblik på at hellige sig psykiatrien, solgte Hans Askegaard i 1980 sin del af praksis til nedennævnte Knud Thomsen.

Poul Dalsgaard, praktiserende læge i Otterup i 31 år (1974-2005).
Poul Dalsgaard virkede blandt andet som tilsynsførende læge ved Otterups kommunale plejehjem i 10 år og var foregangsmand, da praksis indførte EDB.

Knud Marius Thomsen, praktiserende læge i Otterup i 9 år (1980-1989).
Knud Thomsen valgte i 1989 at forlade praksis og nedsætte sig i solopraksis i det sydøstlige Odense. Han valgte siden en karriere som læge i Forsvaret.

Ellen Jessen Petersen, afløste Niels Faartoft og var praktiserende læge i Otterup i 10 år  til sin alt for tidlige død i 1995 (1985-1995).
Ellen Jessen Petersen afløses af Lene Brorsen-Riis, praktiserende læge i Otterup siden 1994.

Flemming Elm, praktiserende læge i 10 år (1989-1999).
Flemming Elm forlader praksis til fordel for solopraksis i Silkeborg. Flemming Elm afløses af Susanne Bader i 1999. Læge Agnete Sjøholm optages som fjerde kompagnon i 2002, og praksis udgøres derefter af Poul Dalsgaard, Lene Brorsen-Riis, Susanne Bader og Agnete Sjøholm.
Poul Dalsgaard afløses i 2006 af Mads Hemmingsen og året efter optages Palle Mark Christensen som femte kompagnon.

Detaljer om lægerne Lene Brorsen-Riis, Susanne Bader, Agnete Sjøholm, Mads Hemmingsen, og Palle Mark Christensen kan ses her på hjemmesiden under “Hvem er vi”/”Lægerne”.